„Jeśli pozwolę sobie naprawdę zrozumieć drugą osobę, mogę zostać zmieniony przez ten fakt” CARL ROGERS

Trening umiejętności społecznych (TUS) to terapia wspomagająca funkcjonowanie w grupie rówieśniczej oraz w otoczeniu społecznym. Ma na celu poprawę w inicjowaniu i podtrzymywaniu rozmowy, odczytywanie intencji innych ludzi oraz rozumienie sytuacji społecznych, co przekłada sie na poprawę zachowania.

Trening umiejętności społecznych to zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w małych grupach dla dzieci w wieku 6-17 lat, które przejawiają szeroko rozumiane trudności w podejmowaniu i podtrzymywaniu interakcji społecznych. W swoim oddziaływaniu terapeutycznym trening umiejętności społecznych obejmuje wycofanie, zachowania nieakceptowane społecznie, trudności w regulowaniu emocji.

W treningu umiejętności społecznych ćwiczone są zachowania inicjowania i podtrzymywania rozmowy, zawierania znajomości, słuchania, czekania na swoją kolej, zadawania pytań, wyrażania krytyki i dyskutowania. W trakcie spotkań terapeutycznych dzieci i młodzież ćwiczą również umiejętności ponoszenia porażki, powściągliwości, rozumienia przyczyn konfliktów i rozwiązywania ich, co przyczynia się do poprawy funkcjonowania w środowisku społecznym.