Diagnoza służy ocenie aktualnego poziomu rozwojowego dziecka na podstawie wywiadu i zgłaszanych trudności. Rodzaj diagnozy dobierany jest indywidualnie podczas pierwszego spotkania oraz po analizie zebranych na temat dziecka informacji. Diagnozy dokonuje się przy pomocy wybranych metod diagnostycznych:

  • Diagnoza Integracji Sensorycznej – zakłada wywiad z rodzicem, podczas którego zbierane są dane o dziecku: ciąży, porodzie, rozwoju w pierwszym roku życia, chorobach, przyjmowanych lekach, problemach zgłaszanych przez rodzica jak i ewentualnych uwag do funkcjonowania w przedszkolu bądź szkole. W ramach diagnozy przeprowadzana jest obserwacja kliniczna oraz testy (od 4 r.) pozwalające stwierdzić bądź wykluczyć zaburzenia Integracji Sensorycznej. Diagnoza obejmuje dwa spotkania i zakończona jest wydaniem i omówieniem opinii o funkcjonowaniu dziecka. Dzieci do 4 r.ż. diagnozuje się w oparciu o obserwację oraz wywiad.
  • Diagnoza Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego – obejmuje wywiad z rodzicem, podczas którego zbierane są dane o dziecku: ciąży, porodzie, rozwoju w pierwszym roku życia, chorobach, przyjmowanych lekach, ewentualnych uwagach rodzica i opiekunów dotyczących funkcjonowania dziecka. Diagnoza obejmuje dwa spotkania, podczas których przeprowadzany jest wywiad oraz testy zadaniowe standaryzowanym narzędziem diagnostycznym KORP przeznaczonym do oceny dzieci od 1 miesiąca życia do 9 lat. Badanych jest w zależności od wieku siedem sfer rozwojowych. Diagnoza zakończona jest wydaniem Diagnozy Funkcjonalnej w formie papierowej oraz jej omówieniem.
  • Diagnoza VB-MAPP Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii – diagnoza jest przeznaczona do oceny rozwoju dzieci z trudnościami rozwojowymi, głównie z zaburzeniami komunikacji. Ocenia rozwój poszczególnych sfer rozwojowych w zależności od prezentowanego  przez dziecko poziomu rozwojowego od 9 do 13 obszarów. Pozwala na dokładną ocenę bieżących umiejętności i pozwala precyzyjnie dobrać cele do pracy z dzieckiem. Diagnoza jest procesem podczas którego dokonywana jest obserwacja dziecka, która jest analizowana i nanoszona na specjalistyczne arkusze. Ilość spotkań jest indywidualna, gdyż uzależniona jest od współpracy pomiędzy dzieckiem a terapeutą, najlepsze wyniki osiąga się w połączeniu z prowadzona terapią stałą, pedagogiczną bądź SI. Diagnoza zakończona jest wydaniem opinii diagnostycznej w formie pisemnej z włączeniem aktualnych celów do pracy z dzieckiem w obszarach deficytów rozwojowych, wykorzystywanych w codziennej pracy przedszkolnej czy szkolnej.
  • Diagnoza odruchów pierwotnych według INPP ( Instytut Psychologii Neurofizjologicznej) – testy przesiewowe INPP sprawdzają obecność odruchów pierwotnych, które powinny być wyhamowane do 1 roku życia. Wyhamowanie i przekształcenie odruchów stanowi rezultat prawidłowego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Badanie wyhamowania odruchów pierwotnych to seria ćwiczeń według instrukcji pod okiem osoby posiadającej uprawnienia. Wpływ niewyhamowania odruchów pierwotnych ma znaczenie dla dojrzałości szkolnej dziecka, która oznacza nabycie przez dziecko podstawowych umiejętności motorycznych, siedzenie czy chwyt pisarki, kontrola ruchu gałek ocznych, przekraczanie linii środkowej ciała, jak również utrzymywanie uwagi koncentracji na zadaniu. Testy przesiewowe pozwalają określić niewyhamowane odruchy pierwotne i skierować na dalszą diagnostykę specjalistyczną w celu postawienia indywidualnej diagnozy. W gabinecie wykonywany jest test przesiewowy najczęściej w trakcie diagnozy w kierunku zaburzeń Integracji Sensorycznej.
  • Diagnoza dzieci testem przesiewowym INPP dla placówek i grupy dzieci – diagnoza ma na celu wczesne wykrywanie opóźnień rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym. Badanie obejmuje spotkanie z grupą przedszkolną w celu wykonania przez dzieci wybranych diagnostycznych ćwiczeń, nagranie, krótki opis dziecka u którego obserwuje się opóźnienia rozwojowe, wskazanie do dalszej diagnostyki. Do wykonania testów wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na wykonanie badania.
  • Diagnoza wybranymi testami Integracji Sensorycznej dla placówek i grupy dzieci – diagnoza ma na celu wczesną interwencję w kierunku obserwacji zaburzeń Integracji Sensorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Badanie przesiewowe obejmuje spotkanie z grupą przedszkolną, która po wykonaniu wybranych diagnostycznych ćwiczeń poddana jest weryfikacji diagnostycznej, nagranie, wskazanie do dalszej diagnostyki. Do wykonania testów wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na wykonanie badania.